Puurajan kulttuuriyhdistys - Puuraja ry

Yhdistyksen säännöt

PUURAJAN KULTTUURIYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Puurajan kulttuuriyhdistys – Puuraja ry ja sen kotipaikka on Kolari.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja mahdollistaa taide- ja kulttuurialan toimintaa Tunturi-Lapissa. Yhdistys edistää alueen kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä, luo edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle, edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista, kulttuuriperinnön ylläpitämistä sekä kasvattaa alueellista elinvoimaa kestävästi. Yhdistyksen juuret ovat Ylläksen matkailualueella ja musiikkialalla, ja toiminta ohjautuu näistä lähtökohdista perinteitä kunnioittaen ja uutta luoden.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää ammattimaisesti toteutettuja taide- ja kulttuurialan tapahtumia, koulutusta ja harrastustoimintaa
 • edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Lapissa mahdollistamalla taiteen kokemista ja tekemistä laaja-alaisesti, monipuolisesti ja kokeilevasti
 • kokoaa ja ylläpitää alan verkostoja ja/tai osallistuu niihin aktiivisesti
 • toimii monipuolisten sidosryhmien kanssa
 • viestii jäsenistölleen, toiminnasta kiinnostuneille, alueen toimijoille ja sidosryhmille
 • kehittää ja edistää kulttuurin toimintaympäristöjä laatimalla aloitteita, kehittämishankkeita ja projekteja sekä tukemalla alueen toimijoita omissa hankkeissaan
 • voi harjoittaa liiketoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:

 • järjestää tiedottamis- ja markkinointitapahtumia, keräyksiä ja arpajaisia
 • hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 1. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistykseen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus hakemuksen perusteella. Hakemuksen muodosta päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään kutakin toimintakautta varten vuosikokouksessa. Kunniajäsenet eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-8 muuta varsinaista jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

 1. Yhdistyksen kokoukset 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään marras-joulukuussa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta, jäsenet ensisijaisesti sähköpostilla.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa: 

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. hyväksytään kokouksen esityslista
 4. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta, jotta asia ehtii kokouskutsuun.
 9. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisen päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 1. Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.