Puurajan kulttuuriyhdistys - Puuraja ry

Tunturi-Lapin kulttuurikartoitus 2023

Tunturi-Lapin taide- ja kulttuurialan toimintaympäristön kartoitus

Tiivistelmä

Puurajan kulttuuriyhdistyksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva Tunturi-Lapin taide- ja kulttuurialan toimintaympäristöstä kulttuurialan kehittämistyön pohjaksi. Selvitys laaditaan lähtökohtaisesti Tunturi-Lapin neljän kunnan alueella: Kolari, Kittilä, Muonio ja Enontekiö. Pääpainona selvityksessä on esittävä taide; musiikki, tanssi, teatteri, sirkus ja muu esittävä taide. Selvityksessä kartoitetaan Tunturi-Lapin kulttuurin toimintakenttää seuraavista näkökulmista: kulttuurin tuottajat, kuluttajat, tapahtumat ja tekijät. Vuoden mittainen hanke käynnistyy heinäkuussa 2022 ja jatkuu kesäkuuhun 2023.  Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 866,67 €, josta tuen osuus on 24 180 €. EU-osarahoitteinen kehittämishanke on Tunturi-Lapin Leaderin myöntämä ja rahoittama.

Johdanto

Puurajan kulttuuriyhdistys – Puuraja ry on jatkumoa yli kolmekymmentä vuotiselle Ylläs Soikoon ry:lle, jonka toiminnan ytimessä on elävän musiikin tapahtumat Ylläksen matkailualueella. Korona ravisutteli kulttuurialaa kauttaaltaan ja aiheutti pakollisen pysähtymisen ja asioiden uudelleen tarkastelun monilla aloilla, niin myös kulttuuriyhdistyksessämme. Puurajassa päädyttiin päivittämään yhdistyksen nimen lisäksi koko toiminta-ajatusta ja laajentamaan sitä niin maantieteellisesti kuin toiminnallisesti koskemaan koko Tunturi-Lapin seutua ja kulttuurialaa eri taiteenlajeineen. Jos elävän musiikin tapahtumia tuottavassa yhdistyksessä ihmetellään, että millähän tolalla kulttuurialan toimintaympäristö mahtaa koronan jäljiltä ja tällä hetkellä ylipäänsä olla, päättelimme, että sen kysymyksen äärellä ovat ehkä monet muutkin alaan liittyvät toimijat. Onko meillä ylipäänsä mitään tietoa tai kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia toimijoita ja toimintoja alueellamme kulttuuriin liittyen on? Onko niitä kukaan koskaan selvittänyt ja kuinka ajantasaista tieto enää olisikaan? Tartuimme siis toimeen Leader Tunturi-Lapin rahoittamalla yleishyödyllisellä esiselvityshankkeella, jonka tarkoituksena on tuottaa kaikille avointa ja julkista tietoa Tunturi-Lapin kulttuurialan toimintaympäristön nykytilasta. Yleisen kokonaiskuvan pohjalta niin Puurajan kuin muidenkin toimijoiden on ehkä helpompi suunnitella tulevaisuutta, kehittää olemassa olevia ja luoda uusia toimintoja, kun ymmärretään paremmin tämänhetkisiä tarpeita, toiveita, reunaehtoja ja mahdollisuuksia.

Selvityksen taustatiedoiksi löysin kuin löysinkin koottua tietoa alueen kulttuurikentältä. Riikka Jokiaho on laatinut mainion tietoiskun Kolarin kunnan kulttuurielämästä vuonna 2009 osana Meänmaa-hanketta. Taiteen Tila 2009 – Kolarin kulttuuriselvitys avaa perusteellisesti ja mielenkiintoisesti Kolarin kulttuurielämän kehitystä historiasta selvityksen laatimishetkeen asti. Suosittelen lämpimästi tutustumaan raporttiin kokonaisuudessaan oheisesta linkistä:

https://www.kolari.fi/media/liitetiedostot/kaivoshankkeet/kaivos_kolarin-kulttuuriselvitys-2009_light.pdf

Reilussa kymmenessä vuodessa ala on kuitenkin muuttunut ja tietojen päivittäminen katsottiin tarpeelliseksi. Samalla todettiin tarpeelliseksi ulottaa toimintaympäristö koskemaan koko Tunturi-Lappia. Taide- ja kulttuurielämä on perinteisesti ja ehkä pitkien välimatkojenkin vuoksi hyvin kunta- tai jopa kyläkohtaista. Toimijat, toiminnot ja yleisöt rajoittuvat tiettyyn kylään ja jokainen kylä  ja yhteisö touhuaa omiaan, eikä välttämättä edes tiedä, mitä naapurikylissä ja keskuksissa tapahtuu. Ei se väärin ole, mutta halusimme uteliaisuuttamme laajentaa katsontakantaa ja nähdä, millaisia uusia näkökulmia, kehitysideoita ja yhteistyömahdollisuuksia laajemman alueen tarkastelu avaisi. Kulttuuri liittyy kaikkeen ihmiselämään eikä käytännössä noudata mitään maantieteellisiä rajoja, joten tarkasteltavaksi on valittava joitakin asioita kerrallaan, jollain perusteilla. Me rajasimme selvityksen laajuutta yhdistyksemme resurssien ja taustojen pohjalta. Tunturi-Lapin neljä kuntaa – Kolari, Kittilä, Muonio, Enontekiö muodostaa jokseenkin luontevan, kunnasta seuraavan aluekokonaisuuden, jota tarkastella. Lappi olisi jo liian laaja alue pienen yhdistyksen resursseihin ja toiminnan laajuuteen nähden. Rajasimme myös kulttuurialaa niin, että kohdistimme selvityksen esittävään taiteeseen. Resurssien lisäksi rajaukseen vaikutti yhdistyksen tausta nimenomaan esittävässä taiteessa ja musiikissa, lähdettiin siis omalta tontilta liikkeelle. Koimme myös, että esittävä taide on vielä enemmän “puskaradioissa” kuin esimerkiksi kirjallisuus ja kuvataide alueella. Halusimme siis selvittää sitä osa-aluetta, joka on yhdistykselle luontaisinta, mutta toisaalta alueella tuntemattominta ja jäsentymättömintä. 

Tätä selvitystä varten on haastateltu kuutisenkymmentä ihmistä Tunturi-Lapissa niin kuntaorganisaatioista, yhdistyksistä, yrityksistä, alueorganisaatioista kuin yksitysihenkilöitäkin. Haastatteluja kertyi noin sata tuntia. Haluan lämpimästi kiittää kaikkia, jotka ovat jakaneet aikaansa, energiaansa ja näkemyksiään kulttuurialan kartoittamiseen. Keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia, silmiä avaavia, vaikuttavia ja inspiroivia. Toivon sydämestäni, että olen onnistunut tuomaan toimijoiden äänen, mahdollisimman totuudenmukaiset näkemykset ja kokemukset esiin tähän selvitykseen. Samaan aikaan on myönnettävä ja hyväksyttävä, ettei kaikkea pysty millään mahduttamaan yhteen selvitykseen ja huomio keskittyy ja painottuu asioihin, jotka ovat ehkä aktiivisia juuri selvityksen tekohetkellä. Inhimillisyydellä ja sattumillakin on aina osansa lopputuloksessa. Jotain on varmasti jäänyt huomaamatta, haastattelematta, kysymättä ja kuulematta. Koen kuitenkin, että tämä selvitys voi olla ensimmäinen askel ja eräänlainen alkusoitto Tunturi-Lapin kulttuurialan seuraavalle vaiheelle.

Toivon, että Tunturi-Lapin kulttuuriselvitys voi toimia pohjana monenlaisille uusille avauksille. Selvitys koostuu kuudesta perusosiosta: kunnat, kansalaisopistot, matkailu, yhdistykset, taiteentekijät ja yritykset. Itsenäisiin osioihin voi hyvin tutustua yksi kerrallaan, tarpeen ja kiinnostuksen mukaan tai lueskella osioita haluamassaan järjestyksessä, silloin kun se tuntuu ajankohtaiselta. Suosittelen tutkimaan uteliaasti myös niitä osioita, jotka eivät aivan suoraan liity omaan toimintaan, sillä sieltä voi löytyä nimenomaan ne uudet ideat ja oivallukset saman aiheen ympäriltä. Selvityksestä saa varsin kattavan yleiskuvan ja käsityksen alan tämänhetkisestä tilasta ja se voi toimia kulttuurialasta kiinnostuneille alueopaana tai eräänlaisena perehdytyskansiona. Toivon, että alueelle saapuvat taiteentekijät ja erilaiset osaajat löytävät helpommin yhteisöjä ja yhteistyömahdollisuuksia selvityksen kautta. Se voi toimia parhaimmillaan keskusteluyhteyksien avaajana, tuoda ihmisiä ja yhteisöjä yhteen myös yli kylä- kunta- ja toimialarajojen, inspiroida ja vahvistaa paikallista kulttuurielämää alueellisesti, synnyttää uutta ja kehittää olemassa olevaa. Kun jokainen kehittää intohimoisesti omaa tekemistään ja tutustuu samalla avoimin mielin ja uteliaana toisten tekemiseen, syntyy elävä verkosto, jossa tehdään omaa, muttei yksin, vaan osana laajempaa kokonaisuutta. Pientenkin toimijoiden elävä verkosto voi synnyttää suuria ja merkittäviä asioita. Toivon selvityksen sysäävän Tunturi-Lapin taide- ja kulttuurialan toimijoita samaan, yhteiseen suuntaan. 

Selvityksen osana on laadittu myös Kulttuuririhmasto –  kulttuurialan yhteisöjen, aktiivisten kulttuuritapahtumien ja elokuvatoiminnan perus- ja yhteystiedot, kaikki samassa osoitteessa. Tervetuloa tutustumaan Puurajan Kulttuuririhmastoon!

Kulttuurikartoituksen on toimittanut Eveliina Niva. Otahan yhteyttä: eveliina@puurajankulttuuri.fi 

Tässä on käyttöösi selailtavaksi tai ladattavaksi myös PDF -versio Tunturi-Lapin kulttuurikartoituksesta.